خاطرات خانواده (شاد ) ما

تيم هاکی روی آسفالت محله ما!

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

يكي از خصوصيت هاي بارز بچه ها اين است كه بسيار سريع با ديگر بچه هاي هم سن خود دوست مي شوند. براي آنها فرقي نمي كند كه بچه همسن آنها در يك خانواده مرفه و پولدار زندگي مي كند يا در يك خانواده معمولي و يا فقير. آنها خيلي زود همديگر را پيدا مي كنند. در تمام مدت زمستان اول؛ ما هيچ بچه اي را در خيابان خود نديديم ولي تابستان امسال كه هوا به بچه ها اجازه مي داد تا به خيابان بروند؛ بچه ها خيلي زود توانستند چندين دوست تقريبا هم سن و سال پيدا كنند.

در اين ميان تعامل والدين بچه هاي محله هم بسيار قابل تامل است. به نظر من بارزترين خانواده در اين ميان خانواده جرمي است. راكو (پدر) و مارتا (مادر) جرمي (بچه محل) كه حدود هفت سال دارد در پلاك ٢٨ خيابان ما زندگي مي كنند. كاملا مشهود است كه راكو و مارتا برنامه ريزي زيادي براي جرمي كرده اند و وقت زيادي را براي او صرف مي كنند. بعد از ظهرهاي تابستان آنها در جلوي خانه خود تير دروازه هاكي مي گذارند و بچه ها جمع مي شوند تا هاكي روي آسفالت بازي كنند.

باقي مطلب را از روي عكس ها بخوانيد!

با یاد حق شاد باشید

علی خادمی

خانواده شاد

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/٦/۱ - عباسعلی خادمی