خاطرات خانواده (شاد ) ما

اولین برف سنگین زمستانی

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

همانطور که پیش بینی کرده بودم ؛ زمستان امسان زمستان سردی است. من با گوشهای خودم از اخبار شنیدم که امسال سردترین زمستان در ۱۵ سال گذشته است.

دیشب برف سنگینی بارید و ما همگی امروز برف پارو کردیم. این هم اندر مزایای خانه است . خانه باعث می شود قدری تحرک بدنی داشته باشیم.

از قدیم گفته اند هر که بامش بیش برفش بیشتر!

بقیه مطلب را از روی عکسها بخوانید

 

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٦/٩/۱۱ - عباسعلی خادمی