خاطرات خانواده (شاد ) ما

عکسهای عروسی جابر

سر آغاز کلام با نام زیبای حق؛


سر انجام وقت کردم که عکسهای عروسی جابر را بگذارم.
 
با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/٢/٢٢ - عباسعلی خادمی