خاطرات خانواده (شاد ) ما

مسافرت به توبرموری!

سرآغاز کلام با نام زیبای حق

 

فعلا توضیحات را از روی عکسها بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/٤/۱٥ - عباسعلی خادمی