خاطرات خانواده (شاد ) ما

سفرنامه بلو مانتین!

سرآغاز کلام با نام زیبای حق؛

در اینجا عمر تابستان خیلی کوتاه است و ما فقط دو ماه فرصت داریم تا از هوای خوب استفاده کرده  و به مسافرتهای تابستانی برویم. در این سفرنامه ؛ عکسهایی از واسگا بیچ و بلو مانتین را گذاشته ام و در صورتی که فرصت کنم لینک به منابع را هم خواهم گذاشت.

فعلا بقیه مطلب را از روی عکسها بخوانید.

 

 علیرضا در حال شنا در واسگا بیچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با یاد حق شاد باشید

خانواده شاد

علی خادمی

Ali Khademi

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٧/٤/٢٥ - عباسعلی خادمی